Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez CAD Projekt w zakresie danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest CAD Projekt K&A Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637767, posiadająca numer NIP: 9721266721, o kapitale zakładowym 60.000 zł (dalej: „CAD Projekt”).

Każdy użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Regulaminu Banku Modeli 3D lub Regulaminu Galerii Projektantów, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie ze wskazanymi Regulaminami oraz Polityką Prywatności.

Użytkownicy Serwisu mogą przeglądać stronę Serwisu, zawarte w nim informacje oraz pobierać określoną w Regulaminach zawartość Serwisu, bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie może zostać przekierowany do zewnętrznych stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od CAD Projekt, w których proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych odbywa się poza kontrolą czy wpływem CAD Projekt.

1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma CAD Projekt K&A?

Jeśli użytkownik zdecyduje się na utworzenie Konta w Serwisie, CAD Projekt może poprosić go o takie dane, jak imię, nazwisko, adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o produkcie pochodzącym z oferty CAD Projekt. Konto pozwala na zarządzanie treściami udostępnianymi w publicznej Galerii Użytkownika, gdzie Użytkownik może samodzielnie udostępnić takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz inne informacje, w tym zdjęcie Użytkownika. Użytkownicy udostępniają dane w Galerii Użytkownika na własną odpowiedzialność i powinni starannie rozważyć ryzyko związane z ich publikacją.

W celu dokonania Zgłoszenia, Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie takich danych jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te są niezbędne w celu realizacji Zgłoszenia oraz komunikacji z Użytkownikiem w zakresie jego realizacji.

CAD Projekt może gromadzić w ramach Serwisu dane osobowe użytkowników (np. imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe) w przypadku gdy bierze on udział w promocjach marketingowych prowadzonych w Serwisie, w grach lub konkursach.

CAD Projekt może gromadzić dane osobowe użytkowników Serwisu kontaktujących się z działem obsługi użytkownika, które są niezbędne do realizacji wniosków oraz kontaktu z użytkownikiem. CAD Projekt może wykorzystać do kontaktu z Użytkownikiem jego dane podane w celu założenia Konta lub dokonania Zgłoszenia.

Dane kontaktowe, za zgodą użytkownika Serwisu, wykorzystywane są również do przesyłania przez CAD Projekt informacji o Serwisie oraz oferowanych przez CAD Projekt produktach i usługach. Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od CAD Projekt, wystarczy skorzystać z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości.

CAD Projekt prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie w przypadku jakichkolwiek zmian.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

2. Do czego używane są zebrane informacje?

CAD Projekt może wykorzystać zebrane dane osobowe w następujący sposób:

  • do prowadzenia swojego Serwisu oraz oferowania za jego pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, promocji i konkursów,
  • do obsługi Użytkownika, w tym do zakładania i zarządzania Kontami, obsługi Zgłoszeń, udostępniania funkcjonalności Serwisu,
  • do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła), związanej ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika,
  • do rozwiązywania problemów technicznych,
  • w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu Serwisu, produktów i usług CAD Projekt,
  • do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług CAD Projekt oraz ofert, produktów i usług od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować” poniżej),
  • do egzekwowania przestrzegania Regulaminów, w tym do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem Serwisu oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

3. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy konieczna jest ochrona praw CAD Projekt lub innych osób przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim za zgodą Użytkowników lub podmiotom zewnętrznym współpracującym z CAD Projekt, przy czym w takim wypadku podmioty te nie są uprawnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych użytkowników Serwisu, a jedynie do ich przetwarzania w imieniu CAD Projekt na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w niniejszej Polityce Prywatności. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przejścia danych osobowych użytkowników Serwisu na nowego właściciela.

4. Adresy IP i pliki cookie

CAD Projekt wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz mogą służyć do zapewnienia działania niektórych funkcjonalności Serwisu, przy czym dane te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
CAD Projekt gromadzi w ramach Serwisu dane za pomocą takich technologii jak pliki cookies, czyli małych plików tekstowych, przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji Serwisu, udoskonalenia określonych aspektów jego wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie Serwisu.

5. Uprawnienia

CAD Projekt zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Bezpieczeństwo

CAD Projekt podejmuje wszelkie racjonalnie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników Serwisu, zgodnie z wymogami przepisów  o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur bezpieczeństwa oraz stosowaniu środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. CAD Projekt zwraca uwagę na konieczność zachowania środków ostrożności przez Użytkownika, w szczególności  w zakresie przechowywania haseł do kont oraz ich nieujawniania innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić CAD Projekt o takiej sytuacji.

7. Jak się wyrejestrować

Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy CAD Projekt K&A, skorzystaj z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości.

8. Kontakt z firmą CAD Projekt K&A

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przechowywanych przez CAD Projekt danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania użytkownik Serwisu może skontaktować się z CAD Projekt korzystając z adres e-mail: biuro@cadprojekt.com.pl.