PL EN
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
+48 61 662 38 83
Serwis: +48 61 662 38 83

Aktualizacja z 10 sierpnia 2021

CAD Decor PRO, CAD Decor, CAD Kuchnie

Upgrade do wersji 3.2.1 i 7.2.1

Zmiany wspólne dla programów CAD Decor PRO, CAD Decor i CAD Kuchnie

DOKUMENTACJA

 1. Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe obracanie wartości wymiaru podczas jego przesuwania.
 2. Ujednolicono działanie widoczności elementów wnętrzarskich dla wszystkich stron dokumentacji.
 3. Naprawiono błąd powodujący znikanie podświetleń edycji tekstów w wyniku scrollowania.
 4. Usunięto błąd powodujący znikanie obiektów lewego menu po wygenerowaniu kładów.
 5. Naprawiono błąd związany z przezroczystością grafiki, powodujący wyświetlanie czarnego tła logo.
 6. Dodano rozwiązanie, w którym po otworzeniu pustej dokumentacji pojawi się okno z wyborem stron.
 7. Dodano rozwiązanie zapewniające zachowanie ustawień widoczności obiektów, po ponownym wczytaniu dokumentacji.
 8. Zabezpieczono program przed błędem wywoływanym poprzez zmianę nazwy dowolnej strony w dokumentacji.
 9. Zabezpieczono błąd powodujący znikanie elementów po przypisaniu ich do innej warstwy.
 10. Poprawiono jakość wygenerowanego pliku PDF na kładach, spowodowanego nieostrymi liniami i widocznymi pikselami.

WIZUALIZACJA

 1. Poprawiono funkcję zapisu farb producenta w zakładce materiały użytkownika.
 2. Zmieniono działanie funkcji wyboru koloru farby z palety użytkownika: Jeżeli zapisany kolor użytkownika nie posiada powiązań z produktami wybranego producenta to opcja wymiany produktu dostępna spod PPM pozostaje nieaktywna.
 3. Naprawiono rozpoznawanie warstw i materiałów na ścianach działowych, dzięki czemu funkcja globalnej zmiany koloru/tekstury na ścianach działowych działa prawidłowo.
 4. Poprawiona została użyteczność funkcji grupowania halogenów i świateł. Klawisz Esc w wizualizacji odznacza zarówno aktywne światła jak i grupę, do której zostały przypisane.
 5. Usunięto błąd polegający na nieprawidłowym działaniu suwaka w oknie wyboru farb producenta, pojawiający się po wygenerowaniu dokumentacji.
 6. Dodano poprawkę usuwającą problem braku kolorów i tekstur z palety użytkownika po przekopiowaniu projektu na inny komputer. Do projektu zostają wczytane kolory z oryginalnej palety obiektu.
 7. Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu się podglądu oraz nazwy wykorzystanej w projekcie farby zewnętrznej producenta po zamknięciu i ponownym otwarciu projektu.
 8. Wprowadzono wspólny licznik dla emiterów oraz podświetleń, dzięki czemu wyeliminowano dublowanie się numerów na liście oświetlenia.
 9. Dodano rozwiązanie, w którym szybki zapis zapisuje podgląd path-tracing lub rendera podstawowego, zależnie od tego jaka operacja została wykonana ostatnio lub co znajduje się w oknie podglądu wizualizacji.
 10. Naprawiono problem przyrostu pamięci podczas przeglądania materiałów z włączonymi właściwościami i podglądem materiału.
 11. Naprawiono błąd powodujący resetowanie wymiarów tekstur producenckich po przeniesieniu ich z okna podglądu.
 12. Rozwiązano problem z nieprawidłowym wyświetlaniem farby po ponownym wczytaniu projektu
 13. Naprawiono błąd powodujący przesuwanie obiektów po użyciu funkcji zapisu pomieszczenia.
 14. Zabezpieczono program przed zamykaniem bez komunikatu, w przypadku gdy w programie brakuje baz PAINTS.
 15. Naprawiono błąd powodujący, że narzędzie nanoszenia materiału przenosiło teksturę producenta bez zmienionych wymiarów.
 16. Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie ścian w wizualizacji, wstawionych poprzez wczytanie pomieszczenia.
 17. Naprawiono błąd związany z nieprawidłowym wyświetlaniem materiałów standardowych.
 18. Naprawiono błąd powodujący losowe zamykanie programu bez komunikatu po użyciu funkcji obracania elementów.
 19. Dodano możliwość przesuwania elementu przez dwa punkty bez zmiany poziomu jego wstawienia.
 20. Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe cofanie zmian po nałożeniu jednego z materiałów standardowych.
 21. Naprawiono błąd, który pozwalał na aktywowanie ikony bez uruchomienia jej funkcji.
 22. Naprawiono błąd powodujący, że ściany nie są widoczne w wizualizacji i dokumentacji.

WSTAWIANIE ELEMENTÓW WNĘTRZARSKICH

 1. Poprawiono filtrowanie przy zmianie ilości obiektów po zdefiniowaniu wybranych parametrów.
 2. Naprawiono przełączanie między Producent-Typ, a Producent-Zestaw gdy była zaznaczona baza, powodowała ona przełączanie użytkownika na początek listy.
 3. Poprawiono błąd, w którym podczas edycji modelu pojawiał się inny element wnętrzarski.
 4. Naprawiono błąd, gdy podczas edycji elementu wnętrzarskiego pojawiał się inny model o tej samej nazwie.
 5. Poprawiono błąd, w którym po eksporcie/imporcie projektu, na drugim komputerze nie pojawiały się tekstury na modelach z bazy użytkownika.

RENDER

 1. Zwiększono pole ścieżki zapisywanego pliku i ujednolicono wygląd okien.
 2. Dodano rozwiązanie, które powoduje, że zmiany wprowadzone w panelu głębi ostrości zostają zachowane po ponownym wejściu do wizualizacji.
 3. Naprawiono błąd, który powodował zamykanie panelu głębi ostrości po zmianie rozmiaru okna wizualizacji.
 4. Naprawiono błąd związany z resetowaniem ustawień po wprowadzeniu zmian w oświetleniu.
 5. Zabezpieczono program przed nieoczekiwanym błędem podczas uruchamiania rendera podstawowego, jeśli w projekcie znajdują się podesty z włączoną opcją płytek.

MANAGER

 1. Dodano możliwość zamknięcia okna managera przed załadowaniem listy projektów.
 2. Naprawiono błąd wynikający z nieprawidłowego działania linii kropkowanych i kreskowanych.
 3. Dodano zabezpieczenie zwiększające ilość zapisanych kopii zapasowych projektu.

KONWERTER 3D

 1. Dodano możliwość wpisywania dodatkowych znaków podczas uzupełniania danych modelu („_”, „-” i „,”).
 2. Zwiększono dokładność odczytu konwertowanego modelu o nieregularnych kształtach.
 3. Odświeżono okno podglądu modeli w konwerterze.

KREATOR I EDYTOR ŚCIAN

 1. Dodano rozwiązanie zapewniające prawidłowe rysowanie skosów niezależnie od poziomu.
 2. Naprawiono błąd powodujący, że występy nie są widoczne w wizualizacji.
 3. Naprawiono błąd powodujący ustawienie ścian na poziomie 0 w wyniku ich edycji.
 4. Dodano możliwość wstawiania ścian działowych poniżej poziomu 0 z poziomu okna edycji elementów ścian.

LAUNCHER

 1. Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe generowanie się tekstów w dokumentacji projektu na rosyjskojęzycznym systemie.

AKTUALIZATOR INTERNETOWY

 1. Usprawniono działanie aktualizatora internetowego, w którym nie były dostępne do wyboru wszystkie wersje językowe programu.

TŁUMACZENIA

 1. Zmieniono podpowiedzi dotyczące korzystania z przelicznika walut podczas edycji cennika elementów wnętrzarskich.
 2. Poprawiono treść komunikatu informującego o umieszczeniu w projekcie emiterów o dużej powierzchni.

OBRÓT 3D/PRZESUŃ

 1. Poprawka umożliwia przesuwanie linii oraz polilinii w środowisku za pomocą funkcji “przesuń, w kierunku”. Wcześniej było to możliwe tylko ze wskazaniem wartości przesunięcia w osiach XYZ.

Zmiany w programach CAD Decor PRO i CAD Kuchnie

WIZUALIZACJA

 1. Dodano brakujące hinty przy ikonach edycji i usuwania materiałów z bazy materiałów użytkownika.
 2. Stworzono zabezpieczenie uniemożliwiające wycinanie otworów pod zlewozmywak w blatach obróconych o 180 stopni, w celu uniknięcia ich nieprawidłowego wyświetlania w wizualizacji.
 3. Została dodana możliwość zmiany grubości fug o 0,5 mm.
 4. Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe ułożenie się tekstury drewnianej na frontach i korpusach szafek kuchennych po zastosowaniu funkcji “dopasuj”.

WSTAWIANIE SZAFEK KUCHENNYCH

 1. Zostało dodane automatyczne wywoływanie okna wyboru typu frontu maskującego, co wyeliminowało sytuacje, w których fronty po wstawieniu do środowiska były niewidoczne w widoku wizualizacji, ze względu na brak zdefiniowania ich typu.
 2. W wyniku poprawki program pamięta wybraną wcześniej grupę szafek użytkownika w analogiczny sposób jak zapamiętywana jest wybrana grupa szafek producenckich, dzięki czemu można przywołać kolejną szafkę z grupy używając prawego przycisku myszy.
 3. Poprawione zostało działanie polecenia cofnij zmiany (undo) w odniesieniu do uchwytów szafek kuchennych. Polecenia cofnij/przywróć działają teraz na wszystkie operacje wykonane pomiędzy kliknięciem “Uchwyty” oraz zamknięciem okna edycji uchwytów.

EDYTOR SZAFEK UŻYTKOWNIKA

 1. Dodano możliwość wstawienia do projektu samego frontu lub cokołu szafki, z wyłączoną widocznością pozostałych elementów konstrukcyjnych.
 2. Dodano możliwość zapisania do bazy użytkownika szafki o szerokości 100mm.
 3. Naprawiono błąd związany z zamianą stron w widoczności elementów konstrukcyjnych szafki użytkownika.
 4. Naprawiono błąd powodujący, że wymiar frontu nie zmieniał się w zestawieniu, mimo jego edycji.
 5. Zabezpieczono program przed błędem pojawiającym się po ponownym wydłużeniu frontu użytkownika.
 6. Dodano mechanizm porządkujący alfabetycznie nazwy grup szafek użytkownika.

WYCENA

 1. Usunięto błąd spowodowany brakiem zdefiniowania filtrów dla elementów szafek, który powodował dodanie do wyceny innego elementu niż wybrany przez użytkownika. Jednocześnie zachowano możliwość dodania elementu szafki do cennika bez definiowania filtra tj. bez grupy cenowej.

BLATY

 1. W przypadku Uniwersalnej bazy kuchennej wyłączono komunikat informujący o nieistnieniu blatu w danej grubości, pojawiający się w momencie wprowadzenia niestandardowych parametrów grubości dla blatu przez użytkownika.

BAZY DANYCH

 1. Usunięto błąd polegający na nieprawidłowym generowaniu się automatycznych listew dolnych na elementach maskujących szafek.

Zmiany w programie CAD Decor

MANAGER

 1. Funkcja wstawiania bloku została dodana w programie CAD Decor.
 2. Zmiany w programach z Modułem Projektowania Płytek Ceramicznych

WIZUALIZACJA

 1. Wprowadzono zmiany w komunikacie informującym o braku możliwości zastąpienia płytek o różnych wymiarach.
 2. Rozwiązano błąd powodujący, że lista fug była pusta po zmianie bazy płytek.
 3. Dodano możliwość zmiany grubości fugi dla całego projektu.
 4. Dodano możliwość edytowania grubości fug w zapisanych wcześniej układach płytek.
 5. Naprawiono błąd polegający na wyświetlaniu się informacji o płytce podczas pomiaru odległości w wizualizacji, pomimo wcześniejszego odznaczenia przycisku “Informacja o płytce”.
 6. Naprawiono działanie układu płytek typu szachownica, który obracał się i zmieniał wzór, jeżeli dodatkowo poddano edycji fugi.
 7. Naprawiono błąd, który powodował, że po stworzeniu układu, nałożona płytka, którą zastosowano do jego stworzeniu lub układ, stawały się białe.
 8. Zabezpieczono program przed znikaniem układu płytek, w sytuacji, gdy po dodaniu szachownicy wprowadzona zostanie jeszcze zmiana w rozmieszczeniu płytek.
 9. Naprawiono błąd, który powodował, że płytki nanoszone na elementy dowolne z łukiem nie były nanoszone na segment wskazywany przez kursor.
 10. Poprawiono działanie funkcji “Przesuń obszar”, która w pewnych przypadkach nie zmieniała położenia płytek.
 11. Poprawiono błąd, który blokował działanie funkcji globalnej zmiany materiałów dla elementów dowolnych o łukowym kształcie pokrytych płytkami.
 12. Usunięto błąd powodujący podmianę płytek wstawianych pojedynczo na obiekt pokryty już wcześniej płytkami przy zmianie grubości fugi.
 13. Poprawiono błąd skutkujący nieprawidłowym wyświetlaniem się w wizualizacji obszaru styczności ściany głównej oraz ściany działowej po pokryciu tej pierwszej teksturą oraz płytkami.

KREATOR I EDYTOR ŚCIAN

 1. Naprawiono błąd powodujący usuwanie płytek z występu, mimo anulowania jego edycji.

Zmiany w programach z Modułem Projektowania Płytek Ceramicznych z Edytorem Baz Płytek

EDYTOR BAZY PŁYTEK

 1. Poprawiono wyświetlanie barw dla płytek dodawanych w trybie kolorów CMYK do edytora baz płytek ceramicznych.
 2. Zabezpieczono sytuację, w której podczas przeglądania kategorii z układami pojawiał się znaczny przyrost pamięci, a także gdy znaczny przyrost pamięci karty nie był zwalniany po zamknięciu wizualizacji czy projektu.
 3. W celu poprawy płynności pracy edytora baz płytek zostało wprowadzone ograniczenie rozdzielczości obrazów dodawanych jako tekstura płytki na etapie jej edycji. Wcześniej rozdzielczość obrazu była weryfikowana w momencie zapisu płytki w bazie.
 4. Wprowadzono ograniczenie długości tekstu dla “nazwy kolekcji” oraz “typu kolekcji” płytek do 50 znaków, co wyeliminowało problem z zapisem płytki w przypadku kolekcji o zbyt długiej nazwie.

 

Zmienione pliki:

agd.dll 3.2.1.1 27-07-2021
analytics.dll 3.2.1.1 23-07-2021
baseedit.dll 3.2.1.1 27-07-2021
baza B60_Uniwer_2017 29-07-2021
blaty.dll 3.2.1.4 25-05-2021
CADDecor.exe 3.2.1.1 05-08-2021
CADDecorPro.exe 3.2.1.1 15-07-2021
CADKuchnie.exe 3.2.1.1 15-07-2021
caddecor-dot4cad.cme 18-06-2021
DecorRaport.dll 3.2.1.2 03-08-2021
dodatki.dll 3.2.1.9 30-04-2021
dokumentacja.dll 3.2.1.1 27-07-2021
dot4CAD_setup_6.6.141.55.exe
Editor.exe 3.2.1.4 10-08-2021
iUpdate.exe 8.0.0.20 12-07-2021
kafle.dll 3.2.1.71 03-08-2021
konwerter3d.dll 3.2.1.3 19-04-2021
listwy.dll 3.2.1.0 12-05-2021
Manager.dll 7.2.1.6 18-06-2021
podesty2.dll 3.2.1.1 26-07-2021
pliki z folderu CabMod 14/29-06-2021
PlytkiEdytorBazy.exe 3.2.1.3 29-07-2021
printpreview.dll 3.2.1.1 27-07-2021
RenderDll.dll 3.0.0.1 10-02-2021
RenderPro.dll 10-02-2021
szafki_nowe.dll 3.2.1.6 13-07-2021
translation.xgz 29-06-2021
ukrywacz.dll 3.2.1.1 18-06-2021
Walls_dll.dll 3.2.1.3 13-07-2021
walls2.dll 3.2.1.3 13-07-2021
wycena.dll 7.2.1.3 04-08-2021

*zmiany publikowane są w przeciągu 48 h. 

10 sierpnia 2021
X

Ta strona wykorzystuje pliki cookie! Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close