PL EN
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
+48 61 662 38 83
Serwis: +48 61 642 90 82

Aktualizacja z 26 stycznia 2021

CAD Decor PRO, CAD Decor, CAD Kuchnie i Render PRO

Upgrade do wersji 3.2 i 7.2

Zmiany wspólne dla programów CAD Decor PRO, CAD Decor i CAD Kuchnie

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 1. Dodano nową funkcję dla stron „Płytki” oraz „Szafki”: autogeneracja kładów oraz granica rysunku, którą można dowolnie przesuwać.
 2. Nowa funkcja dla stron „Rysunek techniczny”, „Płytki” i „Szafki” – regulowanie zakresu generacji kładów oraz ich zasięgu przy użyciu granic rysunku. Kłady są generowane jedynie dla pomieszczeń i ścian, zawartych w obszarze roboczym.
 3. Udostępniono funkcję dla wszystkich rzutów: możliwość wstawiania symbolu początku płytek, dotychczas dostępnego jedynie dla strony „Płytki”.
 4. Dodano funkcję dla wszystkich stron: wyświetlanie siatki, do której można dociągać elementy, np. tabele, kłady, pola tekstowe itd. Usunięto usterkę, powodującą zawieszenie programu podczas generacji kładów na stronie „Rysunek techniczny” po przesunięciu granic rysunku.
 5. Usunięto usterkę, powodującą zawieszenie programu podczas generacji kładów na stronie „Rysunek techniczny” po przesunięciu granic rysunku.
 6. Dostosowano program do wyświetlania legendy dla płytek, które naniesiono na podłogę samodzielnie utworzoną z elementów dowolnych.
 7. Wprowadzono korektę wyliczania miejsca dostępnego na kładach przy określaniu, czy obracany obiekt zmieści się na kartce.
 8. Udoskonalono aktualizowanie znaczników po usunięciu obszarów podłogi w dokumentacji oraz aktualizowanie strony „Podłoga” pod kątem zmian dokonanych w projekcie.
 9. Zapewniono zapamiętywanie ustawień linii pomocniczych wymiarów, np. ich widoczności.
 10. Umożliwiono cofanie i przywracanie wypełnienia obiektów teksturą.
 11. Zapewniono prawidłowe podczytywanie obrazków z przezroczystością.
 12. Zagwarantowano każdorazową aktualizację legend płytek po zmianie widoczności obiektu, pokrytego płytkami, zarówno na stronie „Płytki”, jak i na rysunku zbiorczym, jeśli dana strona z płytkami występuje.
 13. Zapewniono możliwość uniknięcia ucinania tekstu w tabeli w sytuacji, gdy jest to ciąg liter bez spacji.
 14. Zadbano o prawidłową generację rzutów blatów po dodaniu lub usunięciu szafek z blatami po uprzednim wygenerowaniu dokumentacji.
 15. Zabezpieczono program przez zmianą położenia legendy symboli po zapisaniu i ponownym wczytaniu dokumentacji.
 16. Skorygowano wskazywanie punktu kończącego dla szybkiej linii wymiarowej po przybliżeniu widoku, w wyniku którego przestał być widoczny punkt początkowy.
 17. Zagwarantowano edycję nazw pól podpisu w tabelkach na kładach.
 18. Poprawiono wyświetlanie na kładach okien i drzwi, które na rysunku technicznym zamieniono na symbole.
 19. Zabezpieczono program przed utratą możliwości zamiany symbolu na obiekt po skopiowaniu strony.
 20. Zadbano o to, by po usunięciu okien i/lub drzwi w środowisku CAD znikały również ich symbole w zapisanej wcześniej i ponownie wczytanej dokumentacji.
 21. Uregulowano wyświetlanie i ukrywanie obiektów wnętrzarskich, szafek i blatów w sytuacji, gdy po zapisaniu dokumentacji do projektu zostanie wstawiony nowy obiekt.
 22. Poprawiono numerację kładów, wygenerowanych na stronach z trzycyfrowymi numerami.
 23. Zabezpieczono program przed błędami, pojawiającymi się podczas zaznaczania obiektów na stronie z płytkami lub dodawaniu nowej strony „Płytki” przez dwukrotne kliknięcie w oknie „Dodaj nową stronę”.
 24. Zablokowano zmiany wielkości dla tabel w przypadku otwarcia dokumentacji na ekranie o innej rozdzielczości.
 25. Zadbano o to, by przy zmianie kąta obrotu rzutu literowe oznaczenia kładów obracały się razem z pozostałymi elementami rysunku, a nie dopiero po poruszeniu kursorem.
 26. Poprawiono aktualizowanie właściwości płytek i wyświetlanie legend na stronie z płytkami.
 27. Dodano uwzględnianie przez szybką linię wymiarową okien w skosach oraz elementów dodatkowych ścian (otworów, wnęk i występów) na kładach.
 28. Zastosowano mechanizm ograniczający wielkość plików PDF, wygenerowanych z dokumentacji, w której umieszczono duże zdjęcia.
 29. Udoskonalono odświeżanie legend przyłączy na rysunku zbiorczym po wprowadzeniu zmian w opisach na stronach bazowych.
 30. Poprawiono wyświetlanie podłogi i sufitu na kładach generowanych na ścianach południowych metodą „z dwóch punktów”.
 31. Skorygowano wyświetlanie okna zapisu szablonu tabelki po wycentrowaniu widoku strony.
 32. Uregulowano działanie przesuwania granic rysunku.
 33. Dodano autozapis miniatur z podglądami pomieszczenia dla wygenerowanych kładów.
 34. Zmieniono sposób zapisywania obrazów w pamięci projektu, by zapewnić poprawne wczytywanie zdjęć do dokumentacji.
 35. W ostrzeżeniu dotyczącym usuwania stron, dla których wygenerowano kłady, dodano informację o wszystkich stronach, które znikną z dokumentacji, jeśli wybrana strona zostanie usunięta.
 36. Naprawiono generowanie obrysów ścian w odpowiednim położeniu.
 37. Skorygowano obracanie obiektów przy włączonej funkcji „Ruch prostopadły” – obracanie o wielokrotność 90o zachodzi w odniesieniu do pozycji pierwotnej, a nie ustawienia obiektu w momencie wybrania opcji „Ruch prostopadły”.
 38. Zapewniono prawidłowe wczytywanie dokumentacji projektów, utworzonych w wersjach 3.1.1/7.1.1, w wersjach 3.2.0/7.2.0.
 39. Poprawiono wyświetlanie przyłączy, wstawionych z poziomu okna edycji elementów ścian, na rzutach, przekrojach i kładach w dokumentacji.
 40. Umożliwiono poprawne aktualizowanie legend dla strony „Podłoga” po zmianie kolorów obszarów i dodaniu kolejnych stron tego typu.
 41. Ujednolicono sposób wyświetlania opisów wymiarów, by zawsze pojawiały się po tej samej stronie linii wymiarowych.
 42. Uregulowano działanie funkcji w panelu „Właściwości elementów”, by nie pozostawały aktywne po anulowaniu wstawiania przekroju, linii, okręgu, prostokąta, znacznika poziomu, tekstu, odnośnika lub obrazka na stronie „Rysunek techniczny”.
 43. Poprawiono dociąganie legend do miarki tak, by dociągał się lewy górny narożnik a nie punkt centralny.
 44. Ujednoznaczniono komunikat, wyświetlany przy próbie utworzenia nowej dokumentacji w sytuacji, gdy w danym projekcie dokumentacja została już wcześniej utworzona.
 45. Ujednolicono wyświetlanie linii przy oznaczeniu kładu, które odsunięto od ściany w dokumentacji i w wynikowym pliku PDF.
 46. Zabezpieczono program przed resetowaniem wielkości czcionki wymiarów po zmianie położenia wymiaru.
 47. Naprawiono błąd, który przyczynił się do wolnego działania dokumentacji.
 48. Zabezpieczono program przed powstawaniem niewidocznych stron po wczytaniu dokumentacji oraz występowaniem nieoczekiwanego błędu.

EDYTOR ŚCIAN

 1. Wyregulowano wyświetlanie podglądów obiektów zaznaczonych przez użytkownika w oknie edycji elementów ścian.
 2. Skorygowano wyświetlanie komunikatu ostrzegającego o błędnie wyrysowanej ścieżce dla ścian, by pokazywał się w całości.
 3. Wprowadzono korektę wstawiania do projektu pierwszych drzwi z listy w oknie edycji elementów ścian.
 4. Usunięto zdublowane menu centrowania elementu ściany, wstawionego do projektu, pojawiające się podczas jego edycji.
 5. Zabezpieczono edytor ścian przed występowaniem błędu przy usuwaniu wartości w oknie „Zmiana parametrów ścian” klawiszem Backspace.
 6. Poprawiono działanie funkcji wstawiania skosów w zakresie aktualizowania ich parametrów.
 7. Wyłączono zapamiętywanie samoczynnych zmian szerokości i wysokości obiektów wstawianych w ścianach (np. układów okien), które występowały w sytuacji, gdy obiekt miał większe wymiary, niż ściana. W ten sposób jeśli ten sam obiekt zostanie umieszczony w innej ścianie, nie będzie przeskalowany.

ELEMENTY DOWOLNE

 1. Zapewniono prawidłowe układanie tekstury na spodniej płaszczyźnie cokołów, by nie obracała się o 90 stopni.

KONWERTER 3D

 1. Skorygowano działanie skalowania modeli po zmianie nazwy zestawu, do którego należą.
 2. Uregulowano działanie opcji pobierania nazwy typu oraz nazwy zestawu, do którego należy model, z nazwy katalogu, z którego został załadowany plik do konwersji.
 3. Zapewniono obsługę znaków diakrytycznych w nazwach plików podczas konwersji modeli w formacie DAE za pośrednictwem bibliotek Assimp.
 4. Drobna poprawka leksykalna w komunikacie ostrzegającej o dużej liczbie powierzchni danego modelu.
 5. Zabezpieczono program przed znikaniem podglądu projektu po konwersji modelu i wyjściu z konwertera.
 6. Poprawiono błąd, który powodował różnice podczas konwersji modelu na różnych stanowiskach.

MANAGER PROJEKTÓW

 1. Wyeliminowano nieprawidłowy monit dotyczący wygaśnięcia ważności klucza zabezpieczającego.
 2. Poprawiono wyświetlanie komunikatu o nieprawidłowej nazwie projektu w oknie tworzenia nowego projektu, który pojawia się w sytuacji użycia w nazwie znaków specjalnych.
 3. Usunięto niefunkcjonalne przyciski „Wszystkie projekty” i „Ostatnie projekty” z menu widoku (przestały być potrzebne w momencie zniesienia limitu 2000 projektów, które mogły być obecne na liście).
 4. Zabezpieczono program przed znikaniem katalogów z listy projektów po zmianie ich nazwy w oknie „Opcje” po ponownym uruchomieniu tegoż okna.
 5. Skorygowano działanie strzałek do przesuwania katalogów roboczych w oknie „Opcje”, służących do zmiany kolejności wyświetlania katalogów z projektami w widoku grupowym.
 6. W oknie managera projektów ukryto kolumnę z datą ostatniego dostępu (można ją przywrócić w menu pod prawym przyciskiem myszy).

WIZUALIZACJA

 1. Udostępniono nową bazę materiałów (czyli tekstur wraz z właściwościami) do wykorzystania w projektach.
 2. Uporządkowano drzewo baz materiałów i tekstur – zostało podzielone na katalogi: „Materiały standardowe”, „Tekstury standardowe” i „Tekstury użytkownika” (a w programach z modułem Render PRO także „Materiały użytkownika” do przechowywania własnoręcznie zapisanych materiałów).
 3. Nowy sposób sortowania podglądów materiałów i tekstur – po nazwie (jak do tej pory) lub po kolorze (nowy sposób, nieco bardziej czasochłonny w fazie wyświetlania podglądów, lecz wygodniejszy dla użytkownika – pozwala prędzej wyszukać żądany odcień).
 4. Wprowadzono zapamiętywanie ostatnio używanej kategorii materiałów lub tekstur po ponownym uruchomieniu programu.
 5. Wprowadzono korektę edycji nazw widoków, zapisanych w zakładce „Ustawienia sceny” w prawym menu, a także nazw grup świateł w zakładce „Światła” w lewym menu.
 6. Umożliwiono cofanie i ponawianie grupowania elementów i ścian w wizualizacji.
 7. Zmieniono obsługę obiektów po rozbiciu, by ich elementy składowe były widoczne w wizualizacji.
 8. Zabezpieczono program przed błędem, który występował po anulowaniu drukowania aktualnego widoku do pliku PDF.
 9. Umożliwiono usunięcie z projektu modeli, które wstawiono przy użyciu Konwertera 3D, a następnie postanowiono poddać ponownej konwersji lub zmianie parametrów (np. skali, punktu wstawienia), ponieważ po modyfikacji ich podglądy w projekcie mogą być niezgodne ze zmienioną geometrią, wskutek czego mogły m.in. wyświetlać się w innym położeniu w środowisku CAD i w wizualizacji.
 10. Skorygowano działanie zaznaczania elementów w sytuacji, gdy kamera znajduje się na zewnątrz pomieszczenia.
 11. Zablokowano pojawianie się błędu podczas definiowania układów w sytuacji, gdy druga oś układu zostanie nieprawidłowo zdefiniowała.
 12. Poprawiono działanie funkcji dopasowywania tekstury do rozmiaru obiektu.
 13. Wprowadzono poprawkę dzięki której halogeny usunięte z projektu w żadnych okolicznościach nie będą pojawiały się na liście świateł.
 14. Poprawiono wyświetlanie w wizualizacji modeli, które zostały wstawione do projektu przy użyciu opcji zapisania i wczytania pomieszczenia.
 15. Poprawiono działanie otwierania drzewka tekstur (w lewym menu) po kliknięciu linka do użytej w projekcie tekstury użytkownika (pod podglądem tekstury w prawym menu).
 16. Umożliwiono wyłączanie widoczności i/lub świecenia grupy emiterów z poziomu listy świateł (do tej pory możliwe to było jedynie przy użyciu funkcji z prawego menu).
 17. Skorygowano działanie przybliżania i oddalania obrazu przy użyciu kółka myszy (scrolla).
 18. Wprowadzono korektę wyświetlania pantografów szaf wnękowych w wizualizacji, by pojawiały się w takim samym położeniu, jak w Module Sza Wnękowych i środowisku CAD.

WSTAWIANIE ELEMENTÓW WNĘTRZARSKICH

 1. Wyszukiwanie elementów w bazie po nazwie poszerzono o typ standardowy.
 2. Wyeliminowano przebijanie podglądów elementów wnętrzarskich i kuchennych na oknach systemu Windows.
 3. Wprowadzono poprawkę wyświetlania miniatur obiektów w przypadku przełączania się między oknem elementów wnętrzarskich i elementów kuchennych.
 4. Poprawiono wyświetlanie podświetlenia dla elementów edytowanych w oknie elementów wnętrzarskich.
 5. Zabezpieczono prawidłowe wskazywanie edytowanego modelu z bazy użytkownika w sytuacji, gdy w nazwie typu, do którego model należy, na końcu znajduje się spacja.
 6. Zabezpieczono program przed rozgrupowywaniem zgrupowanych obiektów w sytuacji, gdy obiekty zostają wymienione na inne.
 7. Poprawiono działanie przesuwania obiektów i ich odbić lustrzanych.
 8. Dostosowano program do wstawiania elementów wnętrzarskich metodą „przy ścianie” po obu stronach ścian działowych.

Zmiany dla programów CAD Decor PRO i CAD Kuchnie

BLATY

 1. Poprawiono generowania blatów metodą „Dwie szafki” w przypadku, gdy jedna z szafek była szafką kończącą.
 2. Wprowadzono poprawkę wycinania otworów w podestach.

EDYTOR SZAFEK BAZY KUCHENNEJ

 1. Zmieniono zasadę modyfikacji szafek: jeśli w bazie dana szafka występuje w wariancie prawym i lewym, po zmianie nazwy jednej z nich, automatycznej zmianie ulega nazwa drugiej, jednak pozostałe parametry pozostają niezmienione (inaczej, niż do tej pory).
 2. Naprawiono działanie opcji przywracania domyślnych rozmiarów szafek w zakładce „Opcje globalnej zmiany”.

EDYTOR SZAFEK KUCHENNYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Dodano zapamiętywanie własnoręcznie dodanej grupy szafek po ponownym uruchomieniu edytora.

LISTWY

 1. Przywrócono uwzględnianie listew cokołowych  w wycenie.
 2. Skorygowano wyświetlanie kolorów listew.

WYCENA

 1. Poprawiono aktualizację wyceny szafek kuchennych pod kątem uwzględniania cokołów bocznych i tylnych.

Zmiany dla CAD Decor PRO oraz CAD Decor i CAD Kuchnie z modułem Render PRO

WIZUALIZACJA

 1. Zmieniono interfejs zakładki „Właściwości materiału” w prawym menu – dodano aktualizowany w czasie rzeczywistym podgląd materiału.
 2. Nowa funkcja: tworzenie własnych materiałów w oparciu o przykładowe szablony, udostępnione w bazie standardowych materiałów, przy użyciu ikony „Zapis materiału do bazy użytkownika” w prawym menu.

RENDER

 1. Umożliwiono wyświetlanie rezultatów obliczeń algorytmu Path tracing na drugim monitorze (przy włączonym wyświetlaniu na dwóch monitorach i wywołaniu pełnoekranowego podglądu rendera, domyślnie pojawi się on na drugim ekranie).

Zmiany dla programów CAD Decor PRO i CAD Decor, a także CAD Kuchnie z modułem Projektowania Płytek Ceramicznych z Edytorem

EDYTOR BAZ PŁYTEK

 1. Przywrócono działanie funkcji tworzenia kopii fugi w oknie edycji fug.
 2. Wprowadzono zabezpieczenie przed błędami, pojawiającymi się przy okazji usuwania pozycji w edytorze fug.
 3. Wprowadzono Usunięto błąd występujący podczas dodawania nazwy nowej pozycji w edytorze fug.
 4. Naprawiono opcję jednoczesnej zmiany ceny dla kilku płytek.
 5. Zabezpieczono program przed uszkadzaniem baz płytek, które następowało w wyniku zmiany cen płytek, kolekcji lub typów kolekcji lub nazw płytek.
 6. Uregulowano działania zmiany cen dla pojedynczych płytek, kolekcji, typów kolekcji oraz całych baz.

WIZUALIZACJA

 1. Zapewniono zapamiętywanie wybranej fugi na skopiowanych obszarach płytek.
 2. Uregulowano wyłączanie funkcji mierzenia odległości w zakładce „Dokumentacja” dolnego menu płytek po zmianie sposobu wyświetlania płytek (np. tylko przyciętych lub tylko całych).
 3. Wprowadzono zapamiętywanie losowego ułożenia płytek po ponownym otwarciu projektu.

 

 

Zmienione pliki:

agd.dll 3.2.0.1 2020-12-15
baseedit.dll 3.2.0.2 2020-12-15
blaty.dll 3.2.0.2 2020-12-15
CADDecor.exe 2021-01-07
CADDecorPro.exe2021-01-07
CADKuchnie.exe2021-01-07
dodatki.dll 3.2.0.8 2020-12-15
Editor.exe 3.2.0.1 2020-12-15
kafle.dll 3.2.0.140 2021-01-21
konwerter3d.dll 3.2.0.6 2020-12-11
listwy.dll 3.2.0.3 2020-12-15
Manager.dll 7.2.0.8 2020-12-15
podesty2.dll 3.2.0.2 2020-12-15
szafki_nowe.dll 3.2.0.2 2020-12-15
ukrywacz.dll 3.2.0.1 2020-12-22
Walls_dll.dll 3.2.0.3 2020-12-15
walls2.dll 3.2.0.8 2020-12-15
wycena.dll 7.2.0.3 2020-12-15
PlytkiEdytorBazy.exe 3.2.0.6 2020-12-16
translation.xgz 2021-01-05
Render.Pro.dll 2020-10-15
scena.bin 2020-09-24
baza Tikkurila
baza Materiały Standard

*zmiany publikowane są w przeciągu 48 h. 

26 stycznia 2021
X

Ta strona wykorzystuje pliki cookie! Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close