PL EN
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
+48 61 662 38 83
Serwis: +48 61 662 38 83

Aktualizacja z 2 lipca 2020

CAD Decor PRO, CAD Decor, CAD Kuchnie i Render PRO

Upgrade do wersji 3.1.1 i 7.1.1

Zmiany wspólne dla programów CAD Decor PRO, CAD Decor i CAD Kuchnie

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 • Udostępniono nowy rodzaj strony – „Rysunek zbiorczy”. Można na nim przedstawić widoki wybranych stron w dowolnej skali. Wszystkie legendy oraz tabele z danymi szafek i blatów ze stron, których widoki zostały uwzględnione na rysunku zbiorczym, zostają na nim automatycznie wygenerowane
 • Dodano dwie nowe ikony w lewym menu, służące do wstawiania pól (pojedynczo lub całego układu) na rysunku zbiorczym.
 • Nowa opcja „Przywróć domyślne” dla legend w prawym menu – przywracanie pierwotnego wyglądu.
 • Nowa funkcjonalność dla wszystkich legend – zmienianie opisów pozycji legendy (opisy mogą mieć więcej niż jedną linijkę)
 • Nowa funkcjonalność dla legend płytek i powierzchni podłogi – wybór dowolnego koloru dla podglądu koloru pozycje w legendzie
 • Dla rysunków technicznych dodano warstwę „Granice rysunku” do listy obiektów w prawym menu, aby można było je ukrywać – np. przed wydrukowaniem dokumentacji.
 • Dla stron, na których pojawią się legendy, dodano warstwę „Legendy” do listy obiektów, by umożliwić wygodne zarządzanie ich widocznością.
 • Na liście stron w prawym menu pojawiły się nowe oznaczenia – symbole drukarek, informujące o tym, czy dana strona została wyłączona ze zbioru stron do wydrukowania (dzieje się tak, gdy widok strony zostanie wstawiony na rysunek zbiorczy).
 • We właściwościach strony „Płytki” dodano opcję „Obrys obszarów”, który pozwala wyłączyć widoczność obrysów obszarów płytek (również pojedynczych płytek). Pozwala to na prawidłowe przedstawienie fug w dokumentacji. Obrys obszarów można wyłączyć jedynie w sytuacji, gdy opcja „Obrys liniowy” jest wyłączona.
 • Dodano nową funkcję „Odwróć lustrzanie” dla odnośników.
 • Umożliwiono grupowe przesuwanie obiektów na spód/na wierzch.
 • Dodano nowy parametr dla ustawień domyślnych i globalnych: „Grubość kreskowania”.
 • Wprowadzono podczytywanie w dokumentacji przyłączy wstawionych w środowisku .CAD (podłogowe pojawią się na rysunku technicznym, a ścienne na kładach i przekrojach).
 • Skorygowano aktualizację ustawień na stronie ze spisem treści
 • Poprawiono działanie obracania rzutu dla stron z płytkami.
 • Zmieniono sposób generowania podglądów symboli naniesionych na rysunek i wyświetlonych w legendzie (przy dużych formatach wydruku stawały się nieostre).
 • Zabezpieczono program przed jednoczesnym wyświetlaniem symbolu i modelu, który został zamieniony na ten symbol, co następowało po włączeniu widoczności modelu na liście obiektów w prawym menu.
 • Zaktualizowano bibliotekę pnglib aby przeciwdziałać wyciekom pamięci.
 • Zabezpieczono program przed znikaniem tekstów w sytuacji, gdy w dokumentacji użyto wielu różnych rodzajów tekstu.
 • Zabezpieczono program przed sytuacją, w której obiekty, które przesunięto w dokumentacji, a następnie zmieniono ich położenie w środowisku .4CAD, przy kolejnym wczytaniu dokumentacji znajdowały się w nieprawidłowym położeniu.
 • Wprowadzono poprawkę zapewniającą, że płaszczyzny przekroju dla ścian o widoczności wyłączonej na liście obiektów nie pojawią się po ponownym otwarciu dokumentacji.
 • Skorygowano działanie wymiany symboli – edytowany symbol zostaje teraz zastąpiony nowym bezpośrednio po zatwierdzeniu operacji, a nie jak wcześniej – po poruszeniu kursorem.
 • Korekta wyświetlania kreskowania na miniaturach rzutu, wyświetlanych w prawym dolnym rogu kładów – pozostaje standardowe również po zmianie kreskowania dla płaszczyzny przekroju ściany, dla której wygenerowano kład.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed generowaniem w PDF-ie tekstów, dla których ustawiono tak małe rozmiary, że stały się niewidoczne w dokumentacji.
 • Poprawiono wstawianie symbolu gniazda wtykowego potrójnego.
 • Dodano możliwość wykonania operacji „Cofnij” oraz „Ponów” dla pokazywania i ukrywania warstw rysunku w panelu „Obiekty” w prawym menu.
 • Zabezpieczono program przed pojawianiem się wypełnienia ustawionego dla podłogi (tekstura lub kolor) w miejscu wypełnienia ściany, jeśli wybrano dla niej opcję „Brak”.
 • Włączono widoczność szklanych półek w szafkach kuchennych na przekrojach i kładach.
 • Wprowadzono poprawkę, umożliwiającą wyświetlanie na ścianach na kładach i przekrojach równocześnie płytek i tekstur.
 • Zabezpieczono program przed niepożądaną zmianą nazwy obszaru w legendzie, która następowała, gdy zmieniono nazwę innego obszaru, leżącego na tej samej ścianie.
 • Poprawiono widoczność otwieranych drzwi szaf wnękowych w dokumentacji.
 • Umożliwiono prawidłowe wyświetlanie kilkuwierszowego tytułu spisu treści.
 • Skorygowano działanie zmiany rodzaju czcionki, by obejmowała także opisy kładów i przekrojów.
 • Poprawiono eksportowanie rysunku technicznego do DWG, aby kreskowanie ścian nie przesłaniało obiektów, umieszczonych w ścianach (drzwi, okien).
 • Zsynchronizowano działanie opcji ukrywania legend i tabel we właściwościach strony z ukrywaniem ich warstw na liście obiektów.
 • Warstwa, do której należy zaznaczony obiekt, ulega zaznaczeniu na liście obiektów.
 • Umożliwiono zmianę koloru dla podglądów płytek w legendach.
 • Skorygowano wyświetlanie tłumaczeń.
 • Poprawiono generowanie kładów z dwóch punktów na ściany ze skosami.
 • Wprowadzono poprawki wyświetlania i ukrywania dolnego menu.
 • Skorygowano wklejanie skopiowanego tekstu z przekroju na przekrój.
 • Wszystkie ukryte warstwy pozostają ukryte po wczytaniu dokumentacji.
 • Umożliwiono nanoszenie opisów i odnośników do wstawianych zdjęć (można je dokować do kartki i przesuwać na wierzch).
 • Poprawiono wyświetlanie symboli strzałek w odnośnikach.
 • Dodano komunikat z prośbą o zmianę formatu zdjęcia dla plików w nieprawidłowym formacie.
 • Usprawniono działanie szybkiej linii wymiarowej w przypadku szafek o zaokrąglonych kształtach.
 • Zabezpieczono program przed nieodwracalnym usunięciem legendy płytek poprzez dodanie opcji „Ukryj legendę płytek” we właściwościach strony „Płytki” i kładów z widocznymi płytkami.
 • Skorygowano zapis ustawień kamery, by wartości bliskie zeru również były zapisywane.
 • Poprawiono działanie zmiany nazwy płytki w legendzie w przypadku, gdy stanowi ona część układu.
 • Przy zmianie wypełnienia rzutu pomieszczenia na Tekstura kreskowanie ścian nie będzie znikało.
 • Wprowadzono możliwość usuwania z legendy dowolnych pozycji.
 • Poprawiono wyświetlanie kreskowania ścian.
 • Ujednolicono wysokość przekroju – domyślnie na wszystkich rzutach wynosi 1,6 metra.
 • Skorygowano wyświetlanie kreskowania po skopiowaniu strony.
 • Dodano mechanizm wczytywania tekstur dla obiektów, które umieszczono w projekcie po zapisaniu dokumentacji. Po jej wczytaniu, na stronach, na których wybrano opcję „Tekstura” –> „Wypełnij” i na utworzonych na nich kładach, tekstury nowo wstawionych obiektów będą uwzględniane.

WIZUALIZACJA

 • Poprawiono aktualizowanie godziny autozapisu dla zmian dokonanych w wizualizacji i dokumentacji technicznej.
 • Skorygowano działanie punktów przyciągania kursora.
 • Poprawiono działanie przesuwania podestów, którym zmieniono nazwę warstwy.
 • Wprowadzono korektę zapisywania wizualizacji w prawidłowym folderze w przypadku zmiany nazwy projektu z poziomu eksploratora Windows.
 • Zablokowano możliwość zamiany płytki na kolor podczas renderingu.
 • Podłączono funkcje „Cofnij” i „Ponów” do włączania i wyłączania parametrów warstw w prawym menu.
 • Umożliwiono kopiowanie kodu koloru z palety obiektu do palety emisji i aktualizację koloru od razu po wprowadzeniu tekstu koloru.
 • Zastosowano rozwiązanie, które powoduje automatyczną zmianę rozszerzenia pliku graficznego, jeśli w wyniku błędu użytkownika będzie ona nieprawidłowa w chwili zapisu obrazu z wizualizacji.

MANAGER

 • Poprawiono eksportowanie archiwum ZIP z projektem do folderu zawierającego projekty.
 • Zabezpieczono program przed samoistnym zamykaniem podczas zapisywania zmian.
 • Wprowadzono korektę dotyczącą wyświetlania projektów demo w oknie wyboru projektu przy ustawionym widoku grupowym.
 • Poprawiono aktualizowanie wyświetlania zawartości okna wyboru projektu po usunięciu ścieżki z projektami.
 • Skorygowano wyświetlanie danych zlecenia i zamawiającego w zaimportowanych projektach.
 • Poprawiono dekodowanie daty pierwszego uruchomienia programu i aktualnej daty, odczytywanych z klucza HASP.
 • Zabezpieczono program przed niepożądanym otwarciem więcej niż jednego projektu.
 • Zastosowano nowe rozwiązanie zapisywania zmian, zapobiegające opóźnieniom w działaniu programu (dodatkowo zmiany w edytowanej archiwalnej dokumentacji technicznej odtąd zostaną zapisane jedynie jeśli użytkownik własnoręcznie je zapisze).

KONWERTER

 • Usprawniono konwertowanie plików OBJ.
 • Poprawiono działanie obracania modeli po zmianie wymiarów.
 • Poprawiono zapisywanie modeli wstawionych przez Konwerter w punkcie 0, 0, 0 w bazie użytkownika.
 • Ulepszono konwersję plików SKP.
 • Dodano przeszukiwanie pierwszego poziomu podfolderów przy wczytywaniu zbiorczo modeli do przekonwertowania, dzięki czemu można dodać folder zawierający podfoldery z modelami.

SZAFY WNĘKOWE

 • Poprawiono zapamiętywanie farb i kolorów, naniesionych na szafy wnękowe.
 • Skorygowano wyświetlanie zawartości szafy (ubrań, butów) po przeniesieniu projektu na inny komputer.
 • Usunięto błędy przy próbie edycji szaf, w tym w eksportowanym projektach.
 • Poprawiono wyświetlanie wpisów obcojęzycznych w bazie uniwersalnej.
 • Ujednolicono nazwę ikony i okna do zmiany wymiarów wnęki.
 • Wprowadzono korektę zapisywania szaf wnękowych podczas zapisywania projektu przez użytkownika.

EDYTOR ŚCIAN

 • Zmieniono domyślne ustawienie okna wstawiania elementów ścian, by nie zasłaniało ścian w projekcie, a także odblokowano możliwość przybliżania i oddalania widoku przy użyciu rolki myszy gdy okno jest otwarte.
 • Skorygowano działanie ograniczenia głębokości skosów, przebiegające w oparciu o ściany sąsiadujące z nim.
 • Poprawiono wyświetlanie podglądu edytowanego elementu ścian (okna, drzwi) na liście elementu, by był widoczny bez scrollowania.

ELEMENTY DOWOLNE

 • Skorygowano działanie anulowania edycji szafki, by nie następowała samorzutna zmiana zestawu lub zawieszenie programu.

UKRYWACZ WARSTW

 • Wyeliminowano sytuację, w której podczas pracy na dwóch monitorach w trybie rozszerzonego pulpitu, po przeniesieniu okna programu na drugi ekran w środowisku.4CAD, po wybraniu ikony „Pokaż/ukryj element” nie pojawiało się okno ukrywania warstw.

Zmiany dla programów CAD Decor PRO i CAD Kuchnie

WSTAWIANIE SZAFEK KUCHENNYCH

 • Skorygowano działanie anulowania edycji szafki, by nie następowała samorzutna zmiana zestawu lub zawieszenie programu.
 • Zabezpieczono program przed błędami występującymi przy scrollowaniu podczas wstawiania szafki.
 • Poprawiono działanie scrolla w przypadku wstawiania szafek przy użyciu opcji „Wskaż punkt”.
 • W bazie Forte Familia umożliwiono dodawanie nóg do wszystkich szafek, niezależnie od poziomu ich wstawienia.
 • Wprowadzono zaokrąglanie wymiarów wstawianych szafek do najbliższych wartości całkowitych z dokładnością do jednego milimetra – było to potrzebne, ponieważ w bazie Atlas 2019 pojawiły się szafki o wysokości wynoszącej 433,5 mm.

WSTAWIANIE AGD

 • Naprawiono błędy występujące podczas edycji wybranych baterii.

LISTWY

 • Wprowadzono korektę dzięki której cokoły narysowane z listem nie ukrywają się wraz z ukryciem doklejek blatów.
 • Dodano możliwość edycji nazwy i długości istniejących profili użytkownika w wycenie.

WYCENA

 • Poprawiono wyświetlanie danych w wycenie dla cokołów w bazie Lupus.

Zmiany dla programu CAD Decor PRO  i CAD Decor z modułem Render PRO oraz CAD Kuchnie

RENDER PRO

 • Skorygowano działanie drukowania po przeprowadzeniu obliczeń Path tracingu, gdyż występowały trudności z wydrukiem widoków konturowych (czarno-białych i w skali szarości).

Zmiany dla Moduły Szaf Wnękowych

SZAFY WNĘKOWE

 • Powiększono pola, w których są wyświetlane nazwy wypełnień dla drzwi, aby pokazywały się w całości.

 

Zmienione pliki:
Kafle.dll 3.1.1.136 z dnia 01.07.2020
Manager.dll 7.1.1.15 z dnia 30.06.2020
konwerter3d.dll 3.1.1.5 z dnia 25.06.2020
walls2.dll 3.1.0.7 z dnia 08.04.2020
Walls_dll.dll 3.1.1.2 z dnia 20.03.2020
SzafyWnekoweDll.dll 2.2.5.5 z dnia 24.06.2020
szafki_nowe.dll. 3.1.1.5 z dnia 25.06.2020
agd.dll. 3.1.0.1 z dnia 12.03.2020
listwy 3.1.1.1 z dnia 10.04.2020
wycena.dll 3.1.1.8 z dnia 30.03 2020
dokumentacja.dll z dnia 29.06.2020
translation.xgz z dnia 23.06.2020
Szafy.exe 2.2.7.3 z dnia 29.06.2020
translation.xgz z dnia 14.01.2020
AssimpConverter.exe z dnia 29.06.2020
SketchUpAPI.dll z dnia 17.01.2020
SketchUpCommonPreferences.dll z dnia 17.01.2020
zlib.dll z dnia 14.04.2020
Baza Sockets z dnia 30.06.2020

*zmiany publikowane są w przeciągu 48 h. 

X

Ta strona wykorzystuje pliki cookie! Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij OK. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close